TS. Nguyễn Văn Thao
Tổng Giám Đốc HTD...

Tel:

GS. Phan Hồng Khôi
Chủ tịch HĐKH Trung tâm PTCNC...

Tel:

GS. Phan Ngọc Minh
Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN...

Tel: